• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

 

Preanalytická fáza

Preanalytická fáza:
Zahrňuje prípravu, odber a spracovanie vzorky biologického materiálu pred zahájením laboratórneho vyšetrenia. Variabilita jednotlivých vyšetrovaných parametrov vo vzorke je okrem vlastnej biologickej variability daná klinickým stavom pacienta. Je ovplyvnená aj jeho situáciou pred odberom biologického materiálu, spôsobom odberu a ďalej všetkými operáciami medzi odberom a analýzou ( uskladnenie vzorky , transport, centrifugácia).Preto je dôležité aby pacient bol pred odberom dôkladne informovaný, aby vlastný odber bol  prevedený podľa doporučenia pre jednotlivé stanovované parametre a aby bol zaistený správny transport vzorky.

  PRÍPRAVA PACIENTA, ODBER KRVI

  ZBER MOČU

  OZNAČENIE, TRANSPORT MATERIÁLU, DORUČENIE VÝSLEDKOV

  CHYBY OVPLYVŇUJÚCE VÝSLEDOK VYŠETRENIA

Elektronické objednávanie
vyšetrení a preberanie výsledkov


Registračný formulár pre el. príjem výsledkov a objednávanie vyšetrení

 

Nemocenská BB s.r.o.

Kukučínova 20
974 01 Banská Bystrica

Adresa pracoviska:
Medicínske laboratórium
Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1
Budova Stredoslovenského ústavu
srdcových a cievnych chorôb, 3. posch.
974 01 Banská Bystrica

Telefón:
Príjem materiálu: 048 / 433 39 33
Odborný garant:  048 / 433 39 31

E-mail: nemocenskabb@nemocenskabb.sk